مارس 26, 2020

چگونه اضطراب امتحان را کنترل کنیم

گرفتن امتحان و ارزیابی آموخته های دانش آموز امری اجتناب ناپذیر است. اما از طرف دیگر استرس و اضطراب ناشی از امتحانات گاهی عملکرد تحصیلی دانش […]